2
12

نمایشگاه

اردو

**** دختران عزیزم امیدوارم از اردوی امروز لذت برده باشید***

توالی

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

تمرین برای نشانه ها

سایه ها

♡عزیزم هر تصویر را به سایه ی خودش وصل کن♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

ماز

***************************************************************

کاربرگ حواس ۵ گانه وکاربرگ هوش

********************************

ماز

******************************

اختلاف تصاویر

عزیزم در هرتصویر اختلاف ها را پیدا کن

**********

**********

********

زنگ بازی و ریاضی