کودک
زمستاناول مهر

متن خداحافظی

بسم الله الرحمن الرحیم 

باسلام خدمت‌ همه عزیزانم

دختر عزیزم

می خواهم امروز برایت قصه ای بگویم، یک قصه ی واقعی! آن روز که مدرسه آمدی و چهره شاد و خندان خود را به من نشان دادی باتو همراه شدم ودل به تو دادم و تو دل به من.

اکنون پایان سال است و تو می خواهی به کلاس بالاتر بروی و من با یک دنیا آرزوی خوب بدرقه کننده ی توهستم. قشنگم،من به خاطر تو و برخلاف میل باطنی خود، گاهی باتندی باتو برخورد کردم که در احساس کودکانه ات نگنجید. امیدوارم مرا ببخشی ودر آینده خواهی فهمید که* چوب معلم گُل است*یعنی چه. 

فرزندم

 از تو می خواهم در همه حال خدا را از یاد نبری.

از به زبان آوردن حرف های زشت خودداری کنی. 

هر چه راکه برای خود دوست داری، برای دیگران هم دوست داشته باشی.

شاید تو در آینده شخص بسیار مهمی شدی پس برای آن روز تربیت شو.

صبر و حوصله داشته باش، و از مشکلات ترسی به خود راه نده. 

در برابرناملایمات چون کوه استوارباش.

بدان همواره دوستت دارم و هرگاه تو را ببینم، حتی اگر بی تفاوت از کنارم بگذری بازهم دوستت خواهم داشت.

اگر از من ناراحت شدی به حرمت معلمی مرا ببخش به امید رسیدن تو به درجات بالا.

معلم پیش دبستانی خانم رضایی

ا و2 خرداد ماه

سلام سلام به غنچه ها، سلام سلام فرشته ها

3/1

صفحه 38و39واحدکار

صفحه 88 علوم 

3/2

صفحه 111و112 هوش برتر

در پناه خدا سالم وتندرست باشید 

30*31اردیبهشت ماه

سلام به گلهای رنگارنگم

2/30

کلمات قرآنی

صفحه 112هوش منطقی

 صفحه 107 و108 هوش برتر

صفحه37 واحدکار   

2/31

کلمات قرآنی

 صفحه 62علوم 

صفحه 85و86و87مفاهیم اعداد

***********

توجه کنید 2/29

مادران ونوگلان عزیزم من در روز دوشنبه مورخ 2/29 در پیش دبستانی حضور ندارم وسه شنبه2/30 درخدمت شماعزیزان هستم باتشکر

دوشنبه 2/29

صفحه 35و36 واحدکار 

صفحه 60و61 علوم

****************

*****************

26*27*28اردیبهشت

بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام به روی ماه دختران عزیزم

 2/26

صفحه 105و106 هوش برتر

2/27

صفحه 57و58و59علوم

2/28

آیه 5 سوره قدر 

صفحات 82و83و84 مفاهیم واعداد

************

************

صفحه 111هوش منطقی

شب قدر

**التماس دعا**

کاربرگ نشانه ها

23*24*25* اردیبهشت ماه

سلام عزیزانم 

2/23

صفحه 104 هوش برتر 

صفحه 55 علوم

                

2/24

ترکیب نشانه ها اَ* اِ* اُ* ای*

صفحه 33 واحد کار 

صفحه 56 علوم 

***********

                 

2/25

قسمت دوم آیه 4 سوره قدر 

109 و110 هوش منطقی

صفحه 34 واحدکار 

2/21❤️❤️❤️2/22

سلام به نوگلان عزیزم 

2/21

قسمت دوم آیه 4 سوره قدر 

صفحه 107و108 هوش منطقی

صفحه 31و32 واحدکار

**************

******************

****************

****************

**************

2/22

صفحه 79 و80و81 کتاب مفاهیم و اعداد 

***************

*****************

*********************

*********************

شعر حیوانات اهلی و وحشی

1399/2/20

سلام گلهای زندگی 

صفحه 103 هوش برتر 

                  

صفحه 77و78 مفاهیم و اعداد

*******************

*******************

*****************

**********************