عجل
صلوات

کاربرگ

پسرعزیزم داستان زیر را ادامه بده:

گل پسرم کاربرگ های زیر را انجام بده:

شعر سوره توحید

این سوره توحیده                  روشن مثل خورشیده

اونی که هست یگانه             خدای مهربانه

به کس نیاز نداره                  خوبیاش بی شماره

نه بچه داره خدا                   نه مامان ونه بابا

کسی شبیه او نیست           چون که خداوندیکیست

بیاین باهم بخونید                   سوره خوب توحید