هدر معلم
بسم الله45

برنامه قرآن واشعارهفته

سلام مادران محترم!بابت حضورتون درجلسه سپاسگزارم.

این هفته سوره فیل _شعرسوره فیل  _شعرایران وآیه ادب تدریس میشود.

لطفا سوره ها واشعاروآیات قبل درمنزل نیز مرورشودتافراموش نشوند.خصوصاسوره نصروشعرآن  -شعرماکودکان- قرآن-خداکیست وشعرنماز مرورشوند.سپاس ازهمراهی شما

دخترای گلم ازاین کاردستی ها درست کنید

معرفی کتاب

معرفی کتاب برای نوآموزان

نمایشگاه کاردستی قاب عکس وآلبوم گلهایم

بازوبستن پیچ ومهره

ت مثل:شایسته .تراش .شکلات توت فرنگی .کتلت.درخت دوستی .ستاره

شکرگزاری از خدای مهربان

آموزش ذکرسجده وسجده کردن

نشانه ت