هدر معلم
بسم الله45بهار

عکس نوشته

برنامه جمعه

سلام چه خوب وزیباست غنچه روی لبهاست 

به هرکسی میرسیم کلام اول ماست "سلام "

هوش برتر:۱۱۱_۱۱۲ 

برنامه پنج شنبه یک اردیبهشت

۱.مفاهیم واعداد :۳۸: تقارن ،رنگ آمیزی پروانه است.گلم اول کاربرک من رولطفا انجام بده.

۲.واحدکار:۳۸ :پازل رو بادقت ازآخر قیچی کن وبدون چسب بچین وقتی کامل ودرست بودچسب کن.

دخترای گلم !میدونی چه شعل هایی مربط به جانوران هست ؟

خیلی شغل هست من عکس  چندتاشوبراتون میزارم...

دامدار.چوپان زحمت کش.دامپزشک...که خیلی زحمت میکشن برای ما گوشت تهیه کنن وحتی ازلبنیات وپوست وپشم.....دامها هم استفاده میکنیم .چه خوبه بهشون احترام بزاریم.

۳۹ واحدکارجانوران: ابتدا به سوالات خانم جواب بده وبعدتصاویرم رونگاه کن ویه باغ وحش زیبایی درست کن‌

۱.عزیزم میدونی باغ وحش کجاست؟

۲.آیاهمه حیوانات درجنگل زندگی می کنند؟

۳.به  حیواناتی که درجنگل زندگی می کنندچه میگویند؟

۴.حیوانات چه خطری دارند؟

۵.غذای شیروپلنگ چیست؟

۶.غذای میمون چیست؟

۷.وقتی باغ وحش میرویم  برای اینکه به ماآسیب نزنند چه کاربایدبکنیم؟

۸.بعدازتماس باحیوانات چراباید دستهایمان روبشوییم؟

۹.وظیفه مادرموردحیوانات چیست؟

۱۰.عقاب کجازندگی میکند؟جزکدام گروه حیوانات است؟

بله دخترای گلم عقاب یکی ازبزرگترین پرندگان هست .عقاب ازگروه پرندگان است ...درجنگ ودفاع از منقاروپاهای قوی خوداستفاده میکند.

آشیانه عقاب بیشتر بالای کوه های وشکاف کوه ها ودرختان بلنداست.

از حیواناتی مثل موش وخرگوش وروباه کوچک تغذیه میکند...

"باغ وحش "

برنامه چهارشنبه

سلام به روی ماهتون  ...............روی قشنگ ونازتون 

۱.قرآن :کلمات قرآنی : دخترقرانی ام ! لطفاکلمات صفحه اصلی رانیز بخوان...

 کَریمَ .....عظیمَ....جَعَلنا......اِحسان

۲.مفاهیم واعداد: ۸۵ _۸۶_۸۷

ریاضیدان های من ابتدا کاربرگ ها را انجام دهید ..

۳.علوم‌: ۶۲ فصل تابستان : عزیزای دلم !میتونی باتوجه به تصاویرمن !درمورد فصل تابستان بامامان مهربون گفت وگو  وتحقیق کنید و فرداشب برای خانواده سخنوری فصل تابستان روانجام دهی.

شعرتابستان روهم میتونید بخونید...‌

"این هم خورشید درفصل تابستان "

برنامه سه شنبه ۳۰ اردیبهشت

۱.قرآن :کلمات قرآنی:

-یریدُ

-تُحِلو

-اِسلامَ

-قَوامینَ

_اَنعامِ

۲.هوش برتر:۱۰۷ _۱۰۸

۳.هوش منطقی ریاضی:۱۱۲: نوآموزان عزیزم به کانال سروش مراجعه وفیلم تدریس این صفحه رومشاهده کنید.

۴. واحدکار:۳۷:  دخترای گلم ! هرحیوان را با خطوط بالای صفحه به مادرش وصل کن.اسم مادروبچه روبرامامان بگو 

راستی اسم هاشون روبلند بگو،خب اگه گفتین آخر هر اسم 

چه صدایی هست؟

مثلا اسب ...‌.....ب 

برنامه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت

سلام !امیدوارم که شادوسلامت باشید‌.

قرآن :دخترای عزیزم !کلمات صفحه اصلی روبخونید.وبامامان کلمه ازقرآن پیداکنید وبخونید:مثل  بَقَرِ* اَدراکَ*اَصحاب 

واحدکار:۳۵ :مفهوم داخل وخارج :گل های  من !جامدادیها آماده زیپش رو بازکن ویه مداد بگیردستت ،خب آماده !مداد داخل جامدادی /مدادخارج /داخل /خارج /خارج /داخل ...‌‌آآ آ فرین   ب ب بهترین ..‌‌..این بازی روبامامان ،بابایاخواهروبرادبزرگترمیتونیدانجام دهید...

۳۶:قصه کرم ابریشم روباتوجه به تصویر برای خانواده تعریف کن.

این هم تصویر مراحل تبدیل کرم ابریشم به پروانه ...

 

علوم : صفحه ۶۰ :حرکت جانوران :

خزندگان مثل مار،که گفتیم میخزن وخودشون روزمین میکشن 

پرندگان که بال دارن وپرواز میکنن ویا بادوپای خودروی زمین راه می روند مثل مرغ وجوجه وشترمرغ ...

حشرات که اکثرا بال دارن وپرواز میکنن مثل زنبور وپروانه وکفشدوک 

جانوران دریایی  که معمولا درآب  شنا میکنن مثل ماهی  درآب حرکت میکنه.‌‌

جانوران وحشی مثل خرس وببروپلنگ واهلی مثل اسب وگوسفندکه روی زمین راه می روند ...وبرخی سرعت بالایی درحرکت میتونن داشته باشن مثل ببرو اسب و..‌..کانگورو هم روی دوپا قدم های بلندی برمیدارد وگویا می جهد ....نگاه کن عزیزم 

صفحه ۳۶ شناخت غذاهای برخی جانواران هست :

دخترای کوشای من!حشرات که معمولا ۶ پادارن واگربال داشته باشن معمولا ۴ بال دارن .حشرات مثل زنبور،کفشدوزک،مگس وپشه ...روشما دیدید.

برخی حشرات مثل مورچه  ها وزنبور ها به صورت گروهی وخانوادگی زندگی می کنند.

همه حشرات تخم میزارن. ومعمولاازگیاهان ،محصولات غذایی ما ....تغذیه میکنن.

خرس :خرس ها بیشترگیاهخوارنداماازمیوه ها ،گوشت ،حشرات وپرندگان دیگرجانوران وعسل تغذیه میکنن‌. 

قورباغه: هم گیاه وهم گوشت میخورد،مثلا ازحشرات وکرم ها وحلزون ها تغذیه میکند.

پرندگان دریایی مثل مرغ ماهی خوار از ماهی هاتغذیه میکنن.

نگاه کن 

 این حکایت رو اگه دوست دارید،مامان جست وجوکنن وبراتون بخونن.

 

 

برنامه یکشنبه ۲۸ اردیبهشت

سلام نوآموزان عزیزم !

عبادات شماقبول حق 

قرآن :آیه ۵ سوره قدر

مفاهیم واعداد:صفحات ۸۲-۸۳-۸۴

مفهوم جمع :ریاضی دان های کوچکم!شمارش درست خیلی مهم هست.

باتوجه شمارش کنید.

هوش منطقی ریاضی: صفحه ۱۱۱ :لطفا قبل ازانجام فیلم تدریس این صفحه رودرکانال مشاهده کنید. 

 

کاردستی جانوران

" کاردستی جانوران "

هنرمندان من !ازاین نمونه کاردستی ها درمنزل خیلی زیبا درست کنید 

ومیتونین  نمایش های خوبی بوسیله ی آنها باهمراهی مامان برای خانواده اجراکنید.

برنامه شنبه ۲۷ اردیبهشت

سلام !

کلمات قرآنی!مثل

اِذا 

قالَت

خَلَقَ

کَتَبَ

فَقالو

سِنینَ

فُتَحَت 

علوم:

۵۷ -۵۸_۵۹ 

دخترای عزیز وپرتلاشم!ابتدا به کانال سروش مراجعه وفیلم هارا مشاهده کنید.

درموردخزندگان که صحبت شد وبراتون عکس از خزندگان گذاشتم .

حرکت جانوران :جانوران همه مثل هم حرکت نمی کنن وهمه یه شکل راه نمیرن"خزندگان که می خزن وآهسته راه میرن 

پرندگان که خیلی هاشون پرواز میکنن وروی پاهاشون راه میرن وبرخی هم مثل مرغ نمی تونن پرواز کنن راه میرن.

حشرات :هم برخی  مثل زنبورومگس وپشه بال دارن می تونن  پرواز هم  بکنن ...به مگس نگاه کنید چطورحرکت میکنه ...

برخی جانوران مثل اسب وببر وشیر وپلنگ پاهای بلندتری دارن خیلی سریع راه میرن ...

 

باعرض تسلیت شهادت امام علی ع

دخترای عزیزم !شهادت امام اول ما امام علی ع روبهتون تسلیت میگم.در این روزها مابیشتربه یادایشون می افتیم .

ایشون خیلی مهربون بودن وبه بچه ها خیلی محبت میکردن.

برای بچه های یتیم که پدریامادر یاهردو روازدست دادن ونیازمندان غذا 

می بردن .ماکه امام به این مهربونی داریم چقدرخوبه که ازشون یادبگیریم 

وسعی کنیم مهربون باشین.

امام علی ع به دوستشون گفتن :اگر کسی رودیدی که کاربدی کرده 

همیشه بخاطراون کاربدش باهاش بدرفتاری نکن وهمیشه بهش نگوتوکاربدی کردی .شاید خودش متوجه شده یا کسی بامهربونی خصوصی بهش گفته کارت بده انجام نده ،واون شخص ازخدای مهربون معذرت خواهی کرده ودیگه قول داده اون  کاربدروانجام نده.

"چه امام مهربون ودوست داشتنی "

"شما مهربونا! هم خوبه همیشه باهمه مهربون باشین وهرکاری که بتونیم برای دیگران وخصوصا نیازمندان انجام بدیم"

دوستون دارم مهربونا

ج