22
nullnullnullnull

نظرسنجی

   

توجه                                توجه

لینک انجام نظرسنجی :                                                                                                                                                                             http://main.mehadedu.ir/portal/?pId=112

ازهمکاری شما اولیا گرامی سپاس گزارم .

فایل های ضمیمه :

خداحافظی

ازطرف مربی ات خانم باقری

دوستتون دارم ????

99/2/30سه شنبه

دلبندانم امیدوارم حالتون خوب باشه .

تکالیف امروز:

عزیزانم باهم این کلمات قرآنی را میخوانیم.

نُنَکِسُ  *  اِنطَلَقُ  *  یَکسِبونَ  *  بَینَهُما  *  رَمیم  *   کافرین  *

فَصلِ  *  حَکیمُ  *  وَقِفُ  *  لَقَد  *  خَلَقُ  *  اِنطَلَقَ  *  کُنتُم  *

هوش منطقی:عزیزم امروز صفحه 112 کتاب هوش منطقی راحل میکنیم .

واحدکار:پسرگلم صفحه 37 کتاب راباتوجه به راهنما حل کن.

هوش برتر:عزیزم امروز باهم صفحه 107و108 کتاب راحل میکنیم .

خدایاو نگهدارتون .

99/2/29دوشنبه

دوستان گلم امیدوارم حال همگی شما خوب باشد.

تکالیف امروز:

کلمات قرانی :پسرم امروز باخواندن کلمات شادی را به من وخانواده ات هدیه کن .

صالِحاتُ   *  فیها   *  یَکسِبونَ   *  کُنتُم   *   اَجَلَ  *  جَهَنَمُ  *  خُسِرَ  *

کَثیرُ   *  اَسبابُ  *  صَدَقَ  *  اِختِلافُ  *  بَینَکُم  *  تَوَکَل  *  یُکَوِرُ *  لَقَد*

واحدکار:پسرم بعد از حل کردن کاربرگها صفحات 35و36 را حل کن.

                     آفرین      عزیزم                   

   

علوم:دلبندم اول این کاربرگها راحل کن سپس صفحات 60و61 کتاب راحل کن.

              خیلی دوستون دارم .  موفق باشید                   

99/2/28 یکشنبه

گل پسرهای نازم حالتون خوبه؟

تکالیف امروز

قران:پسرم امروز آخرین آیه از سوره قدر را یاد میگیریم.

سَلامٌ  هِیَ  حَتی  مَطلَعِ  الفَجر

سه مرتبه هرکلمه را گوش کن وبعد سه بار تکرار کن.

 

مفاهیم واعداد:پسر گلم  درمنزل به تعداد اسباب بازیهای قرمزت چوب خط بکش.

به تعداد اسباب بازیهای آبی ات گردی بکش .حالا اسباب بازیهایی که تعدادشان برابر

است را کنار هم بگذار.

حالا صفحه 82و83و84 کتابت راحل کن.

هوش منطقی:عزیزدلم امروز صفحه 111 کتابت را حل کن.

99/2/27شنبه

               

سلام عزیزانم امروز میخواهیم چند کلمه قرآنی بخوانیم .

              

صِراطَ    مُستَقیم   *  غَیرِ   *  مَغضوبِ    وَلَضالین   *   اَلَم تَرَ  *  

   اَصحابِ فیل     قَیوم   *  سَماواتِ     اَرضُ  *    اَیدیهِم    *

                      مرحبا عزیزم               

پسر گلم یادته درمورد خزندگان توضیح دادیم که خزندگان یادست وپا ندارند یا دست وپاهای کوتاهی

دارند وبدن بیشتر خزندگان از پولک پوشیده شده .مانند

خوب فرزندم حالا میخواهیم ببینیم آیا همه حیوانات به یک شکل حرکت میکردند؟

آفرین درسته نه .زیرا بعضی ازجانوران پرواز میکردند

بعضی می خزیدند  

 بعضی هم می جهیدند 

بعضی هم شنا میکردند 

 اکنون میتوانی با یاد آوری این مطالب صفحات 57و58 و59 رااز کتاب علومت حل کنی .         خداقوت گلم  دوستت دارم               

پنج شنبه 99/2/25وجمعه99/2/26

           

 

سلام گلهای من صبح زیباتون بخیر .امیدوارم حالتون خوب باشه .

تکالیف امروز:

قرآن:عزیزانم امروز باهم قسمت دوم آیه چهارم سوره قدر را تمرین میکنیم.

بِاِذنِ  رَبِهِم  مِن  کُلِ  اَمر *

پسرم اکنون شما میتوانی خودت به تنهایی هر کلمه را به راحتی بخوانی پس تلاش

کن .ومثل همیشه هرکلمه راسه بارتکرارکن وبخوان .

هوش منطقی:دلبندم امروز مثل چند روز پیش بازی میکنیم به این تر تیب که با

خواهر یابرادرتون روبروی هم بایستید وباگفتن جمله دست راست بالا هر دو دستان

راستتون رابالا ببرید حالا خواهرتون  می چرخد وپشت به شما می ایستد واین حرکت

را انجام دهید چه چیزی متوجه شدید؟

آفرین وقتی کسی پشت به ما می ایستد دست راستش هم می چرخد .

خالا صفحه 109و 110 کتابت راحل کن .

واحدکار:مهربانم جدول های سودوکو زیر رامرتب کن وبعد از آن صفحه 34 کتابت راحل کن .

هوش برتر:روزجمعه هم صفحه 105و106 راحل کن .

موفق باشی گلم 

دوستت دارم

چهارشنبه 99/2/24

گل پسرهای نازم امیدوارم حالتون خوب باشه.

تکالیف امروز

روخوانی قرآن:امروز نشانه هارا باهمه صداهایی که یاد گرفتیم ترکیب می کنیم.

 فَ * یُ * سِ  *ما  *طی * 

  دُ* نِ * کَ* جی * وا *

 ظ َ* قی* ثا * هی * خُ *

 ح َ* ذی  * شَ *غِ  * لُ*

علوم:عزیزم می دانیم که هر کدام از جانوران برای دفاع ازخود یک کاری  انجام

می دهند مثلا :

بعضی از آنها نیش میزنند 

    

بعضی از آنهاباشاخ  زدن از خود دفاع می کنند .

وبعضی دیگر در هنگام خطر زیر پوشش تیغی خود میروند وخود راپنهان میکنند.

بعضی دیگر هنگام خطر رنگ خود را عوض می کنند 

بعضی دیگر در لاک وپوشش خود فرو میروند

                           

عزیزم اکنون صفحه 56 کتابت راحل کن.

واحدکار:دلبندم کاربرگها راحل کن تا بتوانی صفحه 33 کتابت را به راحتی حل کنی.

  خداقوت عزیزم موفق باشید    

                                          

دوشنبه 99/2/22 وسه شنبه 99/2/23

حال گل پسرام چطوره؟ امیدوارم همگی صحیح وسالم باشید.

تکالیف امروز:

روخوانی:عزیزم باهم نشانه های زیر را میخوانیم .

تی * شی  *ظی * لی

می * جی * فی  *صی *

بی*  نی*  ری*  کی* 

وی  *ثی طی * حی *

مفاهیم واعداد:عزیزم کاربرگهای زیر راحل کن وبعدازآن صفحات79و80و81 کتاب راحل

کن.

فرزندم حفظ کردن شعر حیوانات اهلی وحشی رافراموش نکن 

   

تکالیف روز سه شنبه:

دلبندم کلمات قرآنی زیر رابادقت وشمرده شمرده بخوان .

ضالین  *   مُستَقیم    ایلافِ   *  اَلَذی  *  لَتَرَوُنَها   *   رَحیم  *    دین   

                                                

هوش برتر:امروز صفحه 104 کتاب راحل میکنیم .

علوم:عزیزدلم امروز صفحه 55 کتاب راحل میکنیم .

پسر گلم چند تاسوال میپرسم اول خوب فکر کن وبعد جواب بده .

چه حیواناتی در جنگل زندگی میکنند؟

چه حیواناتی دربیابان زندگی مکیکنند؟

بدن کدام جانوران ازموپوشیده شده است؟

شتر چگونه می تواند راه طولانی رادر بیابان طی کند؟

چرا عقاب لانه خود رابالای کوه میسازد؟

چرا گردن زرافه بلند است؟

واماپرندگان: 

همانطور که گفتیم یه دسته از جانوران اسمشون پرندگان هست.

ویژگی پرندگان چی بود ؟

بدنشون از پر پوشیده شده .نوک یا منقار دارند وتخم گذار

هستند.

گلهای من بعضی پرندگان پرواز میکنند وبعضی پرندگان نمی توانند پرواز کنند مثل

مرغ.شترمرغ

 پاهای پرندگان با دیگر حیوانات متفاوت است آنها چنگال دارند وحتی پاهای بعضی

پرندگان بادیگر پرندگان متفاوت است مثل اردک 

پرندگان درجاهای مختلف زندگی میکنند مثلا بعضی در دریا بعضی درجنگل بعضی

درروی زمین  زندگی میکنند.

خدانگهدار عزیزانم .

99/2/20 و99/2/21 یکشنبه

سلام عزیزانم  امیدوارم حالتون خوب باشه

تکالیف روز:

روخوانی:پسر گلم امروز با تماشای کلیپ آموزشی  کانال سروش میتوانی نشانه های متفاوت  رابا

صدای   َ    ِ   ُ  ا  ی ترکیب کنی وبخوانی .

هوش برتر :پسرم امروز صفحه 103 هوش برتر را حل کن.

 

مفاهیم واعداد:

پسرم در قسمت بالای تصویر به تعدادشکل ها چوب خط بکش ودر قسمت پایین تصویر به تعداد چوب

خطها  ازخانه ها رنگ بزن .

اکنون میتوانی صفحه 77و78 راحل کنی.

موفق باشی  گلم 

تکالیف روز یکشنبه:

قرآن:تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ أَمْرٍ (4)


به دستور خدا فرشته ها میان پایین پیش ادمای خوب. 

عزیزم این آیه را تا قسمت فیها  تمرین میکنیم تا خوب خوب یاد بگیریم.پس مثل همیشه اول کلمه به

کلمه بعد دوکلمه باهم ودرنهایت آیه را به طور کامل هر بار سه مرتبه تمرین میکنیم .آفرین گل پسرای

نازم .

هوش منطقی:

شما هم میتوانید نمونه ای مانند شکل بکشید و نیمه دیگرش را کامل کنید .

امروز باهم صفحه 107و 108 کتاب راحل میکنیم .

واحدکار:دلبندم یادتونه یاد گرفتیم  جانوران با توجه به برطرف کردن نیاز هایش در جاهای مختلفی

زندگی میکنند .حالا باهم تصاویر صفحه 31 کتاب رااز آخر کتاب قیچی کرده وهر جانور رادر محل زندگی

خودش بچسبان.

پسرگلم توال های زیر را ادامه بده .

حالا باهم صفحه 32 کتاب راحل میکنیم .

خدایار ونگهدارتون