54شب یلدا کلیشب یلدا دومشب یلدااااا818284 خدایا شکرت

نکته

مهربانترین نوآموزم از اینکه هر شب دفترچه ی باغ گلها را از ابتدا مرور میکنی از شما سپاسگزارم.

همیشه شاد باشی پسرم

معرفی کتاب

بازی های کلاسی

مفهوم عدد و شمارش 

بازی سودکو 4در 4

کاربرگ

نشانه جدید

کاربرگ

بازی ترکیب حروف وتثبیت نشانه

عزیزانم شما میتوانید از بازی های زیر جهت تثبیت نشانه ها استفاده کنید.

فعالیت کلاسی

کارت بازی کلمات متضاد

بستن بند کفش

قاب عکس

بازی

بازی

مادر مهربان به بازی های زیر توجه کنید