0000
پاییزپاییزپاییزپاییزورودیقرانروز کودک

نمایش

کلاژ پاییز

آموزش انواع خطوط به کمک خط چین

                                           

کاردستی ماشین

کلاژ محرم

مفهوم ونثبیت عددد3

                          

تمامی نشانه ها به همراه مثال

تثبیت چپ و راست

*نکته*

در ریاضی برای شمارش و.. از سمت چپ شروع میکنیم.

تثبیت مفاهیم

تثبیت عدد2