کاردستی ماشین

این هم از جامدادی های پسران گلم

آخ جون کاردستی