عید نوروز

Image result for ‫عید نوروز‬‎

مفاهیم ریاضی

Image result for ‫کاربرگ مفاهیم اعداد پیش دبستانی‬‎                Related image

شکل از زمینه

Related imageRelated image

جدول سودوکو

Image result for ‫سودوکو 16 تایی  پیش دبستانی‬‎                    Image result for ‫سودوکو 16 تایی  پیش دبستانی‬‎

نازنینم جدول سودوکو را تکمیل کن .

تولد امام جواد

Image result for ‫تولد امام جواد‬‎

فعالیت ها